An­ga­ben zur ver­ant­wort­li­chen Per­son
ETHOS Im­mo­bi­li­en GmbH
Herr Si­mon Ett­lin
Blat­ter­stras­se 14
8400 Win­ter­thur
admin@ethosimmo.ch
+41 (0)52 214 20 20

Kon­takt­da­ten der/des Web­site-Be­trei­ben­den
ETHOS Im­mo­bi­li­en GmbH
Blat­ter­stras­se 14
8400 Win­ter­thur
admin@ethosimmo.ch
+41 (0)52 214 20 20

Recht­li­che An­ga­ben Un­ter­neh­men
Ge­sell­schaft mit Be­schränk­ter Haf­tung
Ge­richts­stand: Win­ter­thur
Un­ter­neh­mens – ID: CHE-425.022.600
MWST-Num­mer: CHE-425.022.600 MWST